information om Sveriges stadsdelsförvaltningar

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för

  • äldreomsorg
  • skolor
  • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • kommunal förskola
  • skötsel av parker
  • fritids- och kulturverksamhet.
  • socialpsykiatri
  • individ- och familjeomsorg
  • konsumentvägledning

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnderna som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningarna ska sedan genomföra nämndernas beslut.

Konstitutionen reglerar också statsförvaltningens verksamhet. Statsförvaltningen har till uppgift att verkställa de lagar som riksdagen stiftar.

Statsrådet
Statsförvaltningens högsta organ är statsrådet. Det består av statsministern och de övriga ministrarna, och dessa fattar tillsammans beslut i ärenden som tillskrivits statsrådet i grundlagen eller som inte enligt lag faller inom republikens presidents eller någon annan myndighets behörighet.

Läs vår guide till att välja sparkcykel här

Statsförvaltningens nivåer
Statsförvaltningen är uppdelad i tre olika nivåer: central-, regional- och lokalförvaltning. Statens centralförvaltning består av ministerierna och de ämbetsverk och inrättningar som sorterar under dessa. Sammanlagt omfattar centralförvaltningen cirka 90 organisationer inklusive ministerierna. De mest betydande statliga ämbetsverkena och inrättningarna är Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, Trafikverket och Kommunikationsverket.
Sedan år 2010 har regionförvaltningsverken (RFV) och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) ansvarat för statens regionförvaltning. Regionförvaltningsverken ansvarar för verkställandet, styrningen och tillsynen av lagstiftningen inom sina respektive områden. De har som mål att främja medborgarnas rättsskydd, välfärd och säkerhet. Regionförvaltningsverken anordnar till exempel utbildning för lärare, övervakar vårdhemmens verksamhet, inspekterar serveringsställen och övervakar arbetarskyddet på arbetsplatserna.
NTM-centralerna sköter statsförvaltningens regionala verkställighets- och utvecklingsuppgifter. De strävar efter att främja utvecklingen av en sund livsmiljö och näringslivets konkurrenskraft. NTM-centralerna anordnar till exempel rådgivning och finansiering för företagen inom respektive landskap, underhåller trafiklederna, styr byggnationen och ansvarar för naturskyddsområdena.